Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lots of Love Weddings

1. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lots of Love Weddings (hierna ook wel: opdrachtnemer of dienstverlener) uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten, aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en overige werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens Lots of Love Weddings bij de uitvoering van een opdracht betrokken zijn.

1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

2. Offerte, Totstandkoming en Wijzigen van de Overeenkomst

2.1 Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

2.2 Aan de hand van het kennismakingsgesprek en andere informatie van de aanvrager wordt afgesproken wat de gewenste werkzaamheden van Lots of Love Weddings kunnen zijn. Lots of Love Weddings stelt desgewenst kosteloos en vrijblijvend een eerste offerte op.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanvaarding door de aanvrager van de offerte binnen de gestelde termijn. Aan drukfouten of verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend, Lots of Love Weddings zal in dat geval een nieuwe offerte opstellen.
Alle opdrachtgevers zijn hoofdelijk verbonden aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2.4 Indien er tussen Lots of Love Weddings en de aanvrager geen overeenkomst tot stand komt, maar Lots of Love Weddings is al wel begonnen met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte dan is de aanvrager van de offerte gehouden de kosten hiervan volgens het vaste tarief te vergoeden. Onder deze kosten kunnen onder meer worden verstaan: onderzoekskosten, locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie of met derden.


2.5 Indien opdrachtgever een aangepaste offerte wenst en/of eventuele opties op locaties door opdrachtnemer wil laten vastleggen dan hanteert Lots of Love Weddings hiervoor het vaste tarief.

2.6 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan Lots of Love Weddings worden voldaan conform het geldende uurtarief. Er is sprake van meerwerk, onder andere indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, Lots of Love Weddings haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Lots of Love Weddings zal zo duidelijk mogelijk inzicht geven in de financiële en/of kwalitatieve consequenties van een wijziging of aanvulling. Lots of Love Weddings zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.

2.7 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Lots of Love Weddings ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.

2.8 Wijzigingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht en tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Lots of Love Weddings wordt overschreden, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

2.9 Wijzigingen in onderdelen van de reis of het programma op verzoek van de opdrachtgever zullen door Lots of Love Weddings voor zover mogelijk worden uitgevoerd. Wel zullen eventuele door derden in rekening gebrachte meerkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

3. Uitvoering van de opdracht, medewerking door opdrachtgever

3.1 Lots of Love Weddings neemt door de overeenkomst met de opdrachtgever een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lots of Love Weddings is pas verplicht om de overeenkomst uit te voeren na ontvangst van de getekende offerte c.q. overeenkomst en betaling van de eerste termijn.

3.2 Lots of Love Weddings heeft het recht om onderdelen van de opdracht door derden te laten uitvoeren. Dit zal altijd zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever zijn. Opdrachten aan derden welke rechtstreeks aan opdrachtgever leveren worden geacht te zijn aangegaan door opdrachtgever en facturen worden door opdrachtgever voldaan. Onderdelen voor de bruiloft welke worden voldaan door Lots of Love Weddings worden door Lots of Love Weddings één op één doorberekend aan de opdrachtgever. Lots of Love Weddings is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

3.3 Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.

3.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Lots of Love Weddings tijdig over de benodigde informatie, gegevens of bescheiden beschikt. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Lots of Love Weddings op de hoogte is van alle feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn.
Vertraging in de uitvoering van de opdracht, of extra kosten, ontstaan door niet, niet tijdige of niet juiste informatie of gegevens komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.5 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken is dit altijd na overleg met Lots of Love Weddings, nu dit van belangrijke invloed kan zijn op de mogelijkheden van Lots of Love Weddings om de opdracht correct uit te voeren.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Iedere aansprakelijkheid van Lots of Love Weddings is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als, om welke reden dan ook, geen uitkering volgt op grond van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, beperkt de aansprakelijkheid zich tot door opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het overeengekomen honorarium. Lots of Love Weddings is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

4.2 Verstrekte opdrachten worden door opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de opdrachtgever verstrekte opdracht uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Lots of Love Weddings tegen dergelijke aanspraken van derden. De opdrachtgever staat de opdrachtnemer in en buiten rechte bij indien Lots of Love Weddings wordt aangesproken. Als opdrachtgever hierbij in gebreke blijft in het nemen van passende maatregelen dan is Lots of Love Weddings gerechtigd dit zonder ingebrekestelling zelf daartoe over te gaan, voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.3 Lots of Love Weddings is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de uitvoering van diensten door derden en/of levering van producten door derden waarvoor Lots of Love Weddings heeft bemiddeld.

5. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Lots of Love Weddings niet kan worden toegerekend, hieronder begrepen ziekte en/of een ongeval, diefstal, weersinvloeden, verkeers- belemmeringen, overheidsaanbevelingen in uitzonderlijke (inter)nationale situaties en dergelijke.

5.2 Lots of Love Weddings zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van deze overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Lots of Love Weddings bekend is gemaakt, noch bekend kan zijn. In dat geval wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

5.3 Voor zoveel Lots of Love Weddings ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lots of Love Weddings gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen in artikel 9.

6. Honorarium en betalingsvoorwaarden

6.1 Het honorarium van Lots of Love Weddings is exclusief on-, reis- en verblijfskosten van Lots of Love Weddings en exclusief declaraties van door Lots of Love Weddings ingeschakelde derden.

6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, te vermeerderen met btw. Jaarlijks kan het uurtarief worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving.

6.3 De door Lots of Love Weddings gemaakte vervoerskosten ten behoeve van het opstellen van een passende offerte of de uitvoering van de overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,45 per gereden kilometer.
De vervoer- en verblijfkosten in het buitenland worden indien mogelijk vooraf betaald door opdrachtgever of op basis van de werkelijke kosten gedeclareerd op basis van nacalculatie.

6.4 Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de uitvoering van de overeenkomst door Lots of Love Weddings mag worden opgeschort zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is en zonder afstand te doen van andere rechten uit deze overeenkomst of wet.

6.5 Indien de opdrachtgever verplichtingen niet nakomt dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Onder meer kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst

7.1 Opdrachtgever meldt klachten over de werkzaamheden of de factuur binnen twee weken na uitvoering van de werkzaamheden of ontvangst van de factuur, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Lots of Love Weddings vervalt.

7.2 Indien een klacht gehonoreerd wordt dan heeft Lots of Love Weddings de keuze tot het aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium of het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, voor zover dit mogelijk is.

7.3 Klachten als bedoeld in het eerste lid schorten de betalingsverplichting niet op.

8. Annuleren of opzeggen van de overeenkomst

8.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de door Lots of Love Weddings reeds verrichte diensten, aangeschafte materialen en geleverde producten te betalen. Opdrachtgever is voorts verplicht Lots of Love Weddings te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van goederen. Opdrachtgever zal eveneens aan Lots of Love Weddings als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag, gelijk aan 15% van het geoffreerde bedrag.

8.2 De overeenkomst kan worden beëindigd als opdrachtnemer wegens ziekte of andere omstandigheden gedurende een periode van twee weken of meer de werkzaamheden niet heeft uitgeoefend. Op geen enkele wijze kan er een verplichting tot schadevergoeding hierdoor ontstaan richting opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich alle door Lots of Love Weddings gemaakte kosten en uren op de gebruikelijke wijze te vergoeden.

In geval van opzegging door Lots of Love Weddings heeft opdrachtgever recht op medewerking van Lots of Love Weddings met betrekking tot de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien dit kosten met zich meebrengt, worden deze door opdrachtgever voldaan.

9. Geheimhouding

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze in het kader van deze overeenkomst van elkaar of van een derde bron hebben verkregen. Informatie wordt geacht vertrouwelijk te zijn als dit door een van de partijen of een derde wordt gemeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10. Geschillen

Bij geschillen spannen partijen zich in om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Lots of Love Weddings is Nederlands recht van toepassing, eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.